ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

KLIENT

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento dokument poskytuje informácie o tom, ako naša spoločnosť AC Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Harmincova 2/B, IČO: 45 630 917, zapísaná v Obchodnom registri Mestského Súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:66197/B, ako prevádzkovateľ (ďalej v texte len ako „my“ alebo „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare) spracúva osobné údaje získané od fyzických osôb, od iných prevádzkovateľov o fyzických osobách a iným spôsobom, a ako ďalej s týmito osobnými údajmi spoločnosť nakladá a chráni ich.

Osobné údaje spracúvame podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

 

 1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom osobných údajov získaných v súvislosti s poskytovaním našich služieb je:

AC Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Harmincova 2/B, IČO: 45 630 917

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
gdpr@audibratislava.sk

tel. č.: +421 911 678 955  

 

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k týmto Zásadám, použitiu osobných údajov, alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v týchto Zásadách, môžete nás kontaktovať emailom, telefonicky, ako aj písomne na adrese našej spoločnosti.

 

 1. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bez spracúvania vašich osobných údajov by sme vám neboli schopní poskytovať naše služby v požadovanom rozsahu a kvalite, pričom spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou našich služieb.

Súčasná právna úprava nám umožňuje spracúvať vaše osobné údaje na základe viacerých právnych základov a k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby. 

Vaše osobné údaje nespracúvame prostredníctvom automatizovaného individuálneho hodnotenia. 

To, aké osobné údaje spracúvame, sa líši od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti: 1. A) PREDAJ VOZIDIEL, PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL, PRÍSLUŠENSTVA, SKÚŠOBNÉ JAZDY

Právny základ spracúvania:

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; (napríklad SZČO - v prípade dodania služby od SZČO)

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa

Účel spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov pri uzatváraní zmluvných vzťahov, vrátane záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť odstránenie vady na vozidle identifikovanej výrobcom - tzv. zvolávacie akcie a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Zákonná povinnosť    (plnenie povinností predajcu pri predaji vozidla) podľa právnych predpisov:

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke   (register prevádzkových záznamov vozidiel)                                                                                                                      Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (evidencia uplatnených práv zodpovednosti za vady), Občiansky zákonník (reklamácie)

Príjemcovia osobných údajov:

osobné údaje môžu byť  poskytnuté do Registra prevádzkových záznamov vozidiel, importérovi (pri objednaní vozidla na "mieru"), audítorovi

Doba uchovávania osobných údajov:

5 rokov od skončenia platnosti zmluvy

Poskytnutie osobných údajov nie je vašou povinnosťou, je požiadavkou pre účely uzatvorenia zmluvy spoločnosťou, v prípade ich neposkytnutia spoločnosť nemôže uzatvoriť zmluvu a zabezpečiť jej plnenie. To platí aj pre plnenie zákonných povinností podľa osobitných právnych predpisov.

 

 1. B) POPREDAJNÉ SLUŽBY VOZIDIEL, PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL, PRÍSLUŠENSTVA, SKÚŠOBNÉ JAZDY

Právny základ spracúvania:

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; (napríklad SZČO - v prípade dodania služby od SZČO)

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa

Účel spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov pri uzatváraní zmluvných vzťahov pri poskytovaní služieb -  Servis vozidiel, vrátane poskytovania náhradného vozidla a úschovy pneumatík. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Zákonná povinnosť    (plnenie povinností pri servise vozidla) podľa právnych predpisov:

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke   (register prevádzkových záznamov vozidiel)                                                                                                                      Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (evidencia uplatnených práv zodpovednosti za vady), Občiansky zákonník (reklamácie)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/392 zo 4. marca 2021 o monitorovaní a vykazovaní údajov týkajúcich sa emisií CO2 z osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 a o zrušení vykonávacích nariadení Komisie (EÚ) č. 1014/2010, (EÚ) č. 293/2012, (EÚ) 2017/1152 a (EÚ) 2017/1153      

Spracúvanie osobných údajov podľa Európskeho nariadenia súvisí s poskytovaním osobných údajov Európskej komisii, ktoré sa týkajú zberu a vykazovania údajov o skutočných jazdných podmienkach. Také spracúvanie môžete odmietnuť, potrebné informácie vám poskytne servisný technik, vrátane podkladov pre odmietnutie. Odmietnuť môže len vlastník vozidla.

Príjemcovia osobných údajov:

osobné údaje môžu byť  poskytnuté do Registra prevádzkových záznamov vozidiel,  audítorovi, Európskej komisii

Doba uchovávania osobných údajov:

5 rokov od skončenia platnosti zmluvy

Poskytnutie osobných údajov nie je vašou povinnosťou, je požiadavkou pre účely uzatvorenia zmluvy spoločnosťou, v prípade ich neposkytnutia spoločnosť nemôže uzatvoriť zmluvu a zabezpečiť jej plnenie. To platí aj pre plnenie zákonných povinností podľa osobitných právnych predpisov.

 

 1. C) ZMLUVNÉ VZŤAHY

Právny základ spracúvania:

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; (napríklad SZČO - v prípade dodania služby od SZČO)

Účel spracúvania:

Spracúvanie osobných údajov pri uzatváraní zmluvných vzťahov najmä s obchodnými partnermi a/alebo dodávateľmi služieb, ak je zmluvnou stranou fyzická osoba (SZČO) a/alebo iné zmluvné vzťahy, ktoré nesúvisia s predmetom služieb, ktoré spoločnosť dodáva ako zmluvný partner (napríklad kúpa/predaj nehnuteľného majektu)

Príjemcovia osobných údajov:

osobné údaje môžu byť  poskytnuté zmluvným stranám, exekútorovi, audítorovi. 

Doba uchovávania osobných údajov:

5 rokov od skončenia platnosti zmluvy

Poskytnutie osobných údajov nie je vašou povinnosťou, je požiadavkou pre účely uzatvorenia zmluvy spoločnosťou, v prípade ich neposkytnutia spoločnosť nemôže uzatvoriť zmluvu a zabezpečiť jej plnenie.

 

 1. D) VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Právny základ spracúvania:

Plnenie zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR podľa právnych  predpisov:                                                                                                          zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,                                   

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ,               

zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,                      

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,                               

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,                                                                   

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,                                      

zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov                             

zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu                                                                                                                                 

Účel spracúvania:

Plnenie zákonných povinností pri vedení účtovníctva.

Príjemcovia osobných údajov:

Daňový úrad, poisťovňa, audítor, sprostredkovateľ

Doba uchovávania osobných údajov:

10 rokov

Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je vašou zákonnou povinnosťou, avšak ich neposkytnutie má za následok nemožnosť poskytnúť služby a dodržiavať súčasne zákonné povinnosti súvisiace s vedením účtovníctva.

 

 1. E) SÚDNE SPORY A MIMOSÚDNE VYMÁHANIE PRÁVNYCH NÁROKOV

Právny základ spracúvania:

Účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak pri danej spracovateľskej činnosti, je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi:                                                                                                                                  zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,                                                                       

zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok,                                                                            

čl. 9 ods. 2 písm. c) GDPR, ak sú predmetom uplatňovania právnych nárokov osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 GDPR,                                                                                                                                                                     Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok                                                                           

Účel spracúvania:

Súdne spory a mimosúdne vymáhanie právnych nárokov

Príjemcovia osobných údajov:

Účastníci konania, iný oprávnený subjekt, napríklad exekútor, spoločnosť vymáhajúca pohľadávky, príslušný súd, orgány činné v trestnom konaní, priestupkový orgán a pod.

Doba uchovávania osobných údajov:

5 rokov od ukončenia konania

 

 1. F) OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Právny základ spracúvania:

Plnenie zákonnej povinnosti v súlade s čl. ž ods. 1 písm. c) GDPR podľa právnych predpisov:                                                                                                               zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený k 01.03.2019)                                                                                                                               Zákon č. 54/2019 Z. z., Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov               

Účely spracúvania:

Prešetrovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príjemcovia osobných údajov:

účastníci konania,   Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Ministerstvo spravodlivosti SR                

Doba uchovávania osobných údajov:

5 rokov

Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je vašou zákonnou povinnosťou ak ste oznamovateľ, avšak ich neposkytnutie má za následok nemožnosť prešetriť podnet v súlade s právnymi predpismi a poskytnúť vám potrebné záruky.   

 

 1. G)  SIEŤOVÁ A OBJEKTOVÁ BEZPEČNOSŤ, MONITOROVANIE KAMERAMI

 

Právny základ spracúvania:

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a súčasne jeho povinnosťou vyplývajúcou s GDPR, prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť, chrániť svoj majetok a zdravie osôb pohybujúcich sa v monitorovanom priestore. Spracúvanie osobných údajov v rámci sieťovej a objektovej bezpečnosti sa týka osôb, ktoré sa pohybujú v objekte a /alebo využívajú pracovné prostriedky prevádzkovateľa a/alebo sa pripájajú do siete prevádzkovanej spoločnosťou a /alebo v stupujú do informačných systémov pri poskytovaní služieb.

Účely spracúvania:

Sieťová a objektová bezpečnosť, vrátane ochrany majetku, života a zdravia kamerovým systémom.

Príjemcovia osobných údajov:

Audítor, sprostredkovateľ, oprávnený orgán štátu (napríklad orgány činné v trestnom konaní alebo priestupkové orgány)

Doba uchovávania osobných údajov:

1 rok (údaje o logovaní, činnosti v informačných systémoch), kamerový záznam 72 hodín

 

 

 1. H) KONATAKTNÉ ÚDAJE

Právny základ spracúvania:

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a pod.; v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.  zamestnávateľ poskytuje alebo zverejňuje osobné údaje svojich zamestnancov, ak je to nevyhnutné pri plnení pracovných povinností

Účel spracúvania:

Spracúvanie kontaktných údajov s cieľom komunikovať a efektívne zabezpečovať fungovanie spoločnosti a plnenie služieb.

Príjemcovia osobných údajov:

Účastníci komunikácie

Doba uchovávania osobných údajov:

po dobu trvania zmluvného vzťahu, po dobu platnosti uvedených kontaktných údajov

 

 1. I) ŽIADOSTI DOTKNUTÝCH OSÔB

Právny základ spracúvania:

Plnenie zákonných povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v súlade správnymi predpismi:                                                                                               zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Účel spracúvania:

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, uplatňujúcich si svoje práva podľa GDPR

Príjemcovia osobných údajov:

Dotknuté osoby uplatňujúce svoje práva, oprávnený orgán štátu

Doba uchovávania osobných údajov:

5 rokov

Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je vašou zákonnou povinnosťou, avšak ich neposkytnutie má za následok nemožnosť riadne vybaviť vašu požiadavku, napríklad sprístupniť osobné údaje, alebo vás pre tento účel identifikovať.

 

 1. J) MARKETING

Právny základ spracúvania:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Zmluva ktorej dotknutou osobou je jedna zo zmluvných strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Účel spracúvania:

Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, cieľom propagovať svoju činnosť, informovať o akciách, nových produktoch a aktivitách, prispievať tak k zvyšovaniu povedomia o poskytovaných službách a k ekonomickému rastu spoločnosti.


V prípade Spotrebiteľských súťaží môže byť právnym základom zmluva a/alebo súhlas dotknutej osoby.   

Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov na marketingové účely budú spracované a poskytnuté individuálne, s ohľadom na zvolenú metódu (súťaž, newsletter, prieskum spokojnosti, súťaže a aktivity na sociálnych sieťach) 

Príjemcovia osobných údajov:

sociálne siete, ak prebieha aktivita tam, sprostredkovateľ (reklamná agentúra a pod.)

Doba uchovávania osobných údajov:

Po dobu trvania vzťahu Dotknutej osoby k Spoločnosti a/alebo do odvolania súhlasu a/alebo do skončenia zmluvného vzťahu, prípadne ak Dotknutá osoba podá námietku voči priamemu marketingu (napríklad zasielanie informácií o produktoch a službách) 

 

 1. K) PODNETY, SŤAŽNOSTI, REKLAMÁCIE

Právny základ spracúvania:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Účel spracúvania:

Je v oprávnenom záujme spoločnosti zabezpečiť riadne a včasné vybavenie podnetov, podaní, sťažností a reklamácií s cieľom zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a budovať dobré meno spoločnosti.

Príjemcovia osobných údajov:

dotknuté strany, dodávatelia služieb súvisiacich s predmetom podania

Doba uchovávania osobných údajov:

5 rokov po vybavení

 

 1. L) KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNYCH SIETÍ

Právny základ spracúvania:

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Účel spracúvania:

Je v oprávnenom záujme spoločnosti zabezpečiť efektívnu komunikáciu s klientom prostredníctvom sociálnych sietí, prijímať jeho žiadosti, podnety a  súčasne prezentovať spoločnosť a vytvárať komunitu priaznivcov spoločnosti, osôb podporujúcich alebo zaujímajúcich sa o činnosť spoločnosti.

Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré sú predmetom verejnej komunikácie na sociálnych sieťach sú verejne prístupné v súlade s nastavením profilu spoločnosti a v súlade s nastavením súkromia profilu dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov:

po dobu trvania oprávneného záujmu (po dobu činnosti spoločnosti)

Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je vašou zákonnou povinnosťou, avšak ich neposkytnutie má za následok nemožnosť riadne vybaviť vašu požiadavku, napríklad sprístupniť osobné údaje, alebo vás pre tento účel identifikovať.

 

 1. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

 

 1. OCHRANA ÚDAJOV

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy sme zaviedli, vykonávame a udržiavame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy, aby sme vaše osobné údaje chránili, a to v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúcou možnému hroziacemu riziku pre vás ako dotknutú osobu. Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom.

Tieto opatrenia môžu okrem iného zahŕňať prijatie primeraných krokov k zaisteniu zodpovednosti príslušných zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim údajom, a školenie zamestnancov.

Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Osobné údaje v papierovej forme sú uchovávané v zabezpečených skriniach v priestoroch našej spoločnosti. Všetky databázy obsahujúce osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.  

 

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Pri spracúvaní osobných údajov rešpektujeme práva dotknutej osoby. Každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, má práva súvisiace s primeranou ochranou a legálnosťou spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo:

Právo na prístup: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu: Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme o vás mali správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás evidujeme sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to, a žiadajte o opravu vašich údajov.

Právo na zabudnutie: Ak o vás spracúvame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné, alebo ich spracúvame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

Obmedzenie spracúvania: Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje vaše osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

Právo namietať: Ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracúvaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme spracúvať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. V prípade pochybnosti o nároku vám odporúčame kontaktovať Zodpovednú osobu.

Právo odvolať súhlas: Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania dovtedy získaných osobných údajov.

Právo namietať priamy marketing: V prípade, že namietnete spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, prestaneme na tento účel vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť: Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 1. PLATNOSŤ ZÁSAD

Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť tieto Zásady upraviť. Aktuálne znenie týchto Zásad bude vždy dostupné na našich platformách.